Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΛΥΣΗ ΑΕ
Διεύθυνση: ΚΡΙΕΖΗ 14, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ
Δήμος: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221550826
Κινητό τηλέφωνο: 6978044239
e-mail: glivaditis@lysh.gr
Ιστοσελίδα: www.lyshsa.gr
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221507 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 68311200 Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 68311300 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 68311400 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 68311500 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61104200 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61201100 Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61204100 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/09/2013 77330000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων check
2 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
3 79120000 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
4 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
5 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
6 77330000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  
7 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
8 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
9 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
10 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
11 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
12 82991902 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά  
13 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
14 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
15 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
16 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
17 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
18 49393102 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
19 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
20 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων  
21 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
22 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης  
23 61201100 Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση  
24 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
25 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
26 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα  
27 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
28 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
29 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
30 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
31 70221507 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
32 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
33 79111901 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
34 68311500 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
35 68311300 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
36 68311200 Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
37 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
38 68311400 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης  
39 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  
40 61204100 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων  
41 61104200 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
42 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
43 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
44 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
45 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
46 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
47 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
48 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
49 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
50 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
51 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  
52 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
53 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  
54 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες  
55 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  
56 77401000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων, εκτός έργων με δικαιώματα δημιουργού (βιβλία, λογισμικό, ταινίες κλπ)  
57 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
58 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
59 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
60 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
61 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
62 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121